วัตถุประสงค์สมาคม

1.เพื่อส่งเสริมความนึกคิดพิจารณาญาณอันดีระหว่างมวลสมาชิกกับลูกค้าด้วยการศึกษาแนวทางที่จะให้เกิดประโยชน์สูงสุด
2.เพื่อส่งเสริมทฤษฎีและการปฏิบัติในหลักการป้องกันและกำจัดแมลงให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด
3.เพื่อส่งเสริมให้เกิดความสนใจและการช่วยเหลืออย่างจริงจังต่อสาธารณกิจสังคมและสวัสดิภาพทาง ศีลธรรมอันดีงาม ในพื้นที่เขตรับผิดชอบของสมาชิก
4.เพื่อสร้างสามัคคีธรรมในหมู่สมาชิกของชมรมให้เกิดไมตรีจิตมิตรภาพและความเข้าใจอันดีระหว่างกัน
5.เพื่อส่งเสริมให้มีการประชุมศึกษาและการแสดงความคิดเห็นอย่างเปิดเผยในเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อมวลสมาชิกและลูกค้าโดยทั่วไปทั้งนี้โดยไม่เกี่ยวข้องฝักใฝ่กับการเมือง การศาสนาหรือลัทธินิยมใดๆ
6.เพื่อลดข้อขัดแย้งต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้จากการเข้าใจผิดต่อกัน ลดความเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวโดยเน้นปลูกฝังให้มีจิตใจเอื้ออาทรต่อสมาชิกดูแลรักษาผลประโยชน์ให้เกิดความเป็นธรรมต่อกัน
7.เพื่อกระตุ้นส่งเสริมให้สมาชิกเกิดสมรรถภาพและรักษามาตรฐาน จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจและอาชีพ
8.เพื่อเป็นศูนย์รวมแหล่งวิชาการและพบปะเพื่อถ่ายทอดแลกเปลี่ยนความรู้ด้านวิชาการ เทคโนโลยีนวัตกรรมใหม่ๆ รวมทั้งเผยแพร่สู่มวลสมาชิกและหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
9.เพื่อติดต่อแลกเปลี่ยนข่าวสารวิชาการกับหน่วยงาน และสมาคมที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ
10.เพื่อเป็นสื่อกลางระหว่างหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องและผู้ประกอบกิจการกำจัดแมลงให้ปฏิบัติตามข้อระเบียบของทางราชการอย่างถูกต้อง
^