ประวัติสมาคม

สมาคมกำจัดแมลงภาคเหนือ

เนื่องจากในปัจจุบันผู้รับจ้างและผู้ประกอบกิจการกำจัดแมลงในเขตภาคเหนือตอนบน 8 จังหวัด อันได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงราย จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดลำพูน จังหวัดลำปาง จังหวัดพะเยา จังหวัดแพร่ และจังหวัดน่าน หรือที่รู้จักกันในชื่อ แผ่นดินล้านนา เพิ่มจำนวนมากขึ้นทุกปี ทั้งที่จดทะเบียนถูกต้องตามพระราชบัญญัติและยังไม่ได้ จดทะเบียนอย่างถูกต้อง การขออนุญาตมีไว้ครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายเพื่อใช้รับจ้างกำจัดแมลงและสัตว์รบกวน จากคณะกรรมการอาหารและยาของกระทรวงสาธารณสุข จึงทำให้เกิดปัญหาต่างๆ ขึ้นต่อการประกอบธุรกิจกำจัดแมลงและต่อผู้บริโภค ดังนั้นเพื่อจะเน้นการป้องกันปัญหาต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตกลุ่มผู้ประกอบกิจการกำจัดแมลงทั้งหมดในเขต 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบนจึงได้มีการประชุมปรึกษาหารือเพื่อพิจารณาร่วมกันจัดตั้ง "ชมรมผู้ประกอบกิจการกำจัดแมลงลานนา" เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2542 เพื่อลดข้อขัดแย้งและขจัดปัญหาต่างๆ เพื่อศึกษาหาแนวทางในการปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับการบริหารงานและการให้บริการต่อผู้บริโภคอย่างมีประสิทธิภาพและมีมาตรฐานที่ดีสืบต่อไป

^