สมาคมกำจัดแมลงภาคเหนือ

สนใจทฤษฎีและการปฏิบัติในหลักการป้องกันและกำจัดแมลง

ค้นหาสมาชิกของสมาคม

ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์

ข่าวสารและประชาสัมพันธ์ ของสมาคมกำจัดแมลงภาคเหนือและข่าวสารจากแหล่งอื่นๆ

การประชุมวิชาการนานาชาติ

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Morbi ultrices felis in orci condimentum, at viverra nulla pulvinar. Donec diam nisl.

บริจาคน้ำดื่ม

สมาคมกำจัดแมลงภาคเหนือ

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมอบรม

คลิกที่นี่ https://drive.google.com/drive/folders/1YOgLDq1QKJo1H0zyyONNZhjQKRF5pV_h

ผลงานของสมาคม

ผลงานต่างๆของสมาคมที่จัดขึ้นมาช่วยสร้างความสามัคคีกับองค์กร ไม่ว่าจะเป็นบริษัทเล็ก หรือเป็นบริษัทใหญ่

^